W razie jakichkolwiek pytań odnośnie zwrotów, reklamacji, statusu paczek możecie Państwo skontaktować się z nami na [email protected]

 

 

Regulamin Sprzedaży dokonywanej z wykorzystaniem Platformy Sprzedażowej

§ 1
Definicje

1. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną reguluje zasady sprzedaży z wykorzystaniem portalu internetowego znajdującego się na stronie internetowej: www.hypepanda.pl , zwanego dalej Platformą sprzedażową.

2. Sprzedawca – podmiot oferujący sprzedaż towarów, czyli: Song Han Han; Yuexiu District People South Road Champion Square Lian Yuan Street; Guangzhou City; Guangdong Province, China, 510130

3. Adres Sprzedawcy do postępowań reklamacyjnych:
elektroniczny: [email protected];
tradycyjny:
odbiorca: Songhanhan
adres: Yuexiu District People South Road Champion Square Lian Yuan Street
510120 Guang Zhou Shi,
Guang Dong Sheng,
Chiny.

4. Kupujący – osoba, która zdecydowała się dokonać zakupu Towarów od Sprzedawcy z wykorzystaniem Platformy sprzedażowej i po zaakceptowaniu Regulaminu Platformy sprzedażowej. Osoby, które nie akceptują Regulaminu Platformy sprzedażowej lub niniejszego Regulaminu proszone są o wstrzymanie się od dokonywania Umów zakupu.

5. Umowa zakupu – dokonywana z wykorzystaniem Platformy sprzedażowej transakcja, w której Kupujący wybiera i akceptuje Ofertę sprzedaży przedstawioną przez Sprzedawcę. Platforma sprzedażowa ułatwia Kupującym dokonywanie Umów zakupu także w ten sposób, że umożliwia jednoczesne zawarcie kilku Umów zakupu ze Sprzedawcą lub ze Sprzedawcą i innymi sprzedawcami przy dokonaniu jednej, zsumowanej Zapłaty. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wyłącznie za Umowę zakupu dotyczącą Towaru, który sprzedaje i nie odpowiada i nie poręcza za innych sprzedawców.

6. Oferta sprzedaży – upubliczniona przez Sprzedawcę za pośrednictwem Platformy sprzedażowej skonkretyzowana oferta sprzedaży Towarów skierowana do nieoznaczonego kręgu odbiorców. Oferta sprzedaży może zawierać m.in. opis Towaru, jego cenę, dostępność, przewidywany czas wysyłki zamówionych towarów, wizualizację graficzną towaru, a także określać odrębne od niniejszego Regulaminu szczegółowe warunki ewentualnej transakcji.

7. Towary – towary stanowiące własność Sprzedawcy i prezentowane przez niego za pomocą Platformy sprzedażowej w postaci Ofert Sprzedaży, do których Kupujący może przystąpić zawierając Umowę zakupu.

8. Zapłata – suma pieniężna, którą Kupujący uiszcza na rzecz Sprzedawcy w związku z zawieraną Umową zakupu, na którą składa się cena Towaru i ewentualnie inne składniki związane z transakcją, np. koszty dostawy. Platforma sprzedażowa ułatwia Kupującym dokonywanie Umów zakupu także w ten sposób, że umożliwia jednoczesne dokonanie kilku Zapłat dla Sprzedawcy lub dla Sprzedawcy i innych sprzedawców w postaci jednej, zsumowanej płatności. Techniczną obsługę Zapłaty, taką jak przyjmowanie wpłat, weryfikowanie, rozliczanie otrzymywanych środków i inne podobne usługi Sprzedawca może zlecić specjalistycznym podmiotom trzecim, które będą działać w jego imieniu i na jego rachunek.

9. Dni robocze – dni kalendarzowe z wyłączeniem sobót i niedziel oraz wszelkich dni ustawowo wolnych od pracy.

§ 2
Postanowienia Ogólne

1. Korzystając z usług świadczonych za pomocą Platformy sprzedażowej można przystąpić do zawierania Umowy zakupu. Dokonuje się tego poprzez określenie parametrów oświadczenia woli, a następnie przekazania go drogą elektroniczną przez Kupującego do Sprzedawcy za pomocą Platformy sprzedażowej.

2. Zawarcie Umowy zakupu wiąże się z obowiązkiem udostępnienia podstawowych danych osobowych, koniecznych do wykonania umowy. Są to dane umożliwiające zidentyfikowanie Kupującego, a także dokonanie na jego rzecz dostawy Towaru.

3. Zawarcie Umowy zakupu wiąże się z obowiązkiem Zapłaty.

4. Zaksięgowanie Zapłaty na rachunku Sprzedawcy oznacza wejście w życie Umowy zakupu, której Zapłata dotyczy.

§ 3
Warunki techniczne

1. Kupujący powinien spełnić co najmniej warunki wymagane do korzystania z Platformy sprzedażowej i zaakceptować Regulamin Platformy sprzedażowej.

2. Przystąpienie przez Kupującego do zawarcia Umowy zakupu oznacza zawarcie Umowy zakupu pomiędzy Sprzedawcą i Kupującym o wybranych przez Kupującego za pośrednictwem Platformy sprzedażowej parametrach i rodzi obowiązek odpowiedniej Zapłaty.

3. Kupujący przystępując do zawarcia ze Sprzedawcą Umowy zakupu powinien korzystać z Platformy sprzedażowej zgodnie z jej przeznaczeniem, a więc zobowiązany jest powstrzymać się od czynności mających na celu utrudnianie innym Kupującym zawieranie Umów zakupu ze Sprzedawcą, w szczególności od ingerowania w zawartość Ofert sprzedaży.

4. Sprzedawca dokłada starań by przedstawiane przez niego Oferty sprzedaży były aktualne i odpowiadały wymaganiom technicznym Platformy sprzedażowej. Sprzedawca nie odpowiada za problemy techniczne, w tym utrudnienia w dostępie do usług, wynikające z funkcjonowania Platformy sprzedażowej.

§ 4
Odpłatność za usługi

1. Usługi świadczone przez Sprzedawcę z wykorzystaniem Platformy sprzedażowej są co do zasady Ofertami sprzedaży i wymagają od Kupującego Zapłaty podczas zawierania Umów zakupu.

2. Zapłata wynikająca z Umowy zakupu dokonywana będzie przez Kupującego za pomocą systemu płatności bluemedia.pl lub w inny oferowany przez Platformę sprzedażową sposób. Możliwe jest dokonywanie płatności:
a) za pomocą kart płatniczych VISA, VISA ELECTRON, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro,
b) za pomocą szybkich przelewów internetowych, których operatorem jest Blue Media S.A.,
c) w drodze przelewu bankowego lub wpłaty na rachunek bankowy:
04 1050 1575 1000 0090 3141 5145,
nazwa: LOCAL PAYMENTS LIMITED,
adres: 71-75 SHELTON STREET COVENT GARDEN,
UTR (tax id): 1909523676,
81-718 London
w tytule przelewu lub wpłaty należy wpisać nr Umowy zakupu (zwany także numerem zamówienia),
- korzystanie z większości z tych sposobów będzie wymagało zapoznania się z zasadami działania usług świadczonych przez podmioty trzecie i zaakceptowania odpowiednich regulaminów, które tych usług dotyczą. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za jakość usług świadczonych przez ww. podmioty trzecie świadczące ww. usługi.

3. Sprzedawca nie pobiera jakichkolwiek dodatkowych opłat od Kupujących z tytułu wybranego przez nich sposobu Zapłaty, jednakże Kupujący powinien liczyć się z opłatami, które może naliczyć mu jego własny operator bankowy lub inny podmiot trzeci, z którego usług zdecydował się skorzystać Kupujący.

4. Otrzymanie przez Sprzedawcę Zapłaty od Kupującego powoduje wejście w życie Umowy zakupu, której Zapłata dotyczy.

5. Sprzedawca może zlecić administrowanie otrzymywanymi od Kupujących Zapłatami lub nawet korzystać z prowadzonych w jego imieniu rachunków bankowych przez podwykonawców - specjalistyczne firmy zewnętrzne (outsourced accounts receivables).

6. Firmy, o których mowa w ust. 5, nie stają się w jakikolwiek sposób prawnymi uczestnikami Umów zakupu i wszelkie uwagi bądź reklamacje dotyczące Zapłaty należy kierować odpowiednio do Sprzedawcy lub do podmiotów trzecich, z których usług Kupujący skorzystał.

7. Jeżeli Kupujący nie odbierze zakupionego i wysłanego Towaru, musi liczyć się z tym, że Towar powróci do Sprzedawcy, a Kupujący zostanie obciążony kosztami wynikłymi z tego tytułu. Po otrzymaniu zwrotu Towaru, Sprzedawca w terminie 14 Dni roboczych przedstawi do wyboru Kupującego:
a) kwotę, którą Kupujący powinien dopłacić Sprzedawcy, jeżeli chce by Towar został ponownie doręczony,
b) kwotę, którą Kupujący otrzyma od Sprzedawcy, jeżeli Kupujący zdecyduje się odstąpić od umowy – kwota ta wynikać będzie z dokonanej Zapłaty pomniejszonej o koszty dostawy i zwrotu Towaru.

8. Towar kupowany od Sprzedawcy jest sprowadzany spoza Unii Europejskiej i jako importowany z tzw. kraju trzeciego może podlegać dodatkowym opłatom celnym, akcyzowym lub innym podatkom. Zapłata nie obejmuje tychże kwot i ich ewentualny koszt spoczywa na Kupującym. Podstawą ustalania należności publicznoprawnych może być rzeczywista wartość rynkowa Towaru, a nie kwota Zapłaty, czy też ubezpieczenia przesyłki. Z tychże względów Sprzedawca zachęca Kupującego do zapoznania się z Rozporządzeniem Rady (WE) nr 1186/2009 z dnia 16.11.2009 r., które reguluje kwestie należności celnych i jednocześnie w art. 23 ustanawia zwolnienie dla Towarów o niewielkiej (tj. nie przekraczającej 150 EUR) wartości na pojedynczą przesyłkę.

9. Anulowanie zamówienia jest możliwe do 12 godzin od jego złożenia lub do momentu przyjęcia zamówienia do realizacji, w zależności która sposobność nastąpi pierwsza. Anulowanie zamówienia jest odpłatne i wynosi 10% wartości zamówienia.

10. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

11. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A. 

§ 5
Oferty sprzedaży

1. Sprzedawca oświadcza, że prezentowane przez niego oferty są rzetelne i zgodne z przepisami obowiązującego prawa, nie naruszają praw Kupującego, Regulaminu Platformy sprzedażowej, oraz praw osób trzecich.

2. Sprzedawca prowadzi przedsiębiorstwo, w ramach którego wykorzystuje narzędzie w postaci Platformy sprzedażowej, w ramach którego zamieszcza Oferty sprzedaży i niniejszy Regulamin. Za pomocą Platformy sprzedażowej Sprzedawca ustala wraz z Kupującym pozostałe parametry Umów zakupu.

3. Sprzedawca zobowiązuje się, po wejściu w życie Umowy zakupu, podejmować starania by dostarczyć Towar Kupującemu jak najszybciej. Zazwyczaj czas dostawy wynosi 5-10 Dni roboczych liczonych od deklarowanej w Ofercie Sprzedaży daty wysyłki – jednak Sprzedawca nie może zagwarantować, że taki termin będzie miał miejsce w każdym przypadku. Z tego względu, jeżeli Oferta sprzedaży nie wskazuje innego terminu dostawy zakupionego Towaru, wówczas Kupujący winien się liczyć z tym, że Sprzedawca może dostarczyć Towar nie później niż w terminie 35 Dni roboczych od deklarowanej w Ofercie Sprzedaży daty wysyłki. Sprzedawca zobowiązuje się korzystać z profesjonalnych firm zajmujących się usługami pocztowymi, kurierskimi i podobnymi, jednakże nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne opóźnienia wynikające z przyczyn leżących po ich stronie. Gdyby Sprzedawca powziął wiadomość o opóźnieniu, wówczas poinformuje o tym Kupującego.

4. W Ofercie sprzedaży Sprzedawca prezentuje informacje na temat Towaru, dane, które go identyfikują, opisy, zdjęcia i parametry Umowy zakupu – w celu umożliwienia podjęcia przez Kupującego decyzji o zakupie Towaru. Elementy graficzne mogą nie odzwierciedlać w 100% stanu rzeczywistego, co może wynikać z technicznych powodów związanych z obróbką fotografii. Wszelkie prezentowane materiały – zwłaszcza graficzne – i autorskie prawa do nich są własnością Sprzedawcy i nie mogą być bez jego zgody używane w jakikolwiek sposób przez inne osoby.

5. Rozmiary wskazane w tabeli rozmiarów odnoszą się do standardowo i powszechnie przyjętych rozmiarów oraz ich oznaczeń stosowanych na terenie Unii Europejskiej. Oznaczenia te mogą się różnić od oznaczeń na metce danego Towaru, jednakże każdy Towar jest mierzony ręcznie (błąd pomiaru wynosi 1-3 cm) i jego rzeczywiste wymiary będą zgodne z tymi ustalonymi w Umowie zakupu.

§ 6
Ochrona danych osobowych

1. Co do zasady Sprzedawca nie gromadzi i nie przetwarza danych osobowych Kupujących – za wyjątkami znajdującymi się poniżej.

2. Sprzedawca gromadzi jedynie dane osobowe Kupujących w związku z zawieranymi z nimi Umowami zakupu i przetwarza je wyłącznie w celu wykonywania zawartych z nimi Umów zakupu.

3. Sprzedawca gromadzi także dane osobowe Kupujących, którzy składają do Sprzedawcy reklamację lub kierują inną korespondencję wyłącznie w celu załatwienia ich sprawy.

4. Sprzedawca – stosując przepisy o ochronie danych osobowych – może powierzyć przetwarzanie danych osobowych podmiotom trzecim (np. operatorom kurierskim, outsourced accounts receivables) wyłącznie w celach, w których zostały pobrane.

5. Każdy Kupujący ma prawo dostępu, żądania aktualizacji oraz uzupełnienia własnych danych jeżeli są one niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe.

§ 7
Postępowanie reklamacyjne

1. Na sprzedawcy ciąży obowiązek dostarczenia Towaru wolnego od wad w umówionym terminie.

2. Kupujący dokonując odbioru przesyłki z Towarem ma obowiązek kontroli stanu przesyłki i w przypadku stwierdzenia uszkodzenia lub zniszczenia przesyłki (opakowania), należy jeszcze w obecności doręczającego sporządzić protokół szkody, którego kopia wraz z ewentualną reklamacją winna zostać niezwłocznie przesłana do Sprzedającego.

3. Kupujący, jako konsument, ma prawo w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru odstąpić od Umowy zakupu bez wskazania przyczyny i uzasadnienia. W tym celu winien jest złożyć Sprzedawcy oświadczenie woli o odstąpieniu od umowy, na adres:
a) elektronicznie: [email protected], albo
b) pocztą tradycyjną:
- o zachowaniu ww. terminu decyduje data nadania. W tymże terminie należy także odesłać Towar Sprzedającemu na adres:
odbiorca: Songhanhan
adres: Yuexiu District People South Road Champion Square Lian Yuan Street
510120 Guang Zhou Shi,
Guang Dong Sheng,
Chiny.

4. Odstąpienie od umowy przez Kupującego powoduje bezpłatny zwrot wzajemnych świadczeń, jednakże Sprzedawca ma prawo potrącenia ze zwracanej Zapłaty kosztów dostawy Towaru i innych należności dozwolonych w świetle przepisów konsumenckich.

5. Skuteczne odstąpienie od Umowy zakupu przez Kupującego wymaga także odesłania do Sprzedawcy Towaru w stanie nienaruszonym, tj. bez uszkodzeń, zabrudzeń, śladów używania, bez zerwanych metek i w oryginalnym opakowaniu. Odesłanie Towaru odbywa się na koszt Kupującego. Ryzyko ewentualnego uszkodzenia Towaru w trakcie zwrotu do Sprzedawcy spoczywa na Kupującym. Ewentualne ubezpieczenie Towaru na czas zwrotu leży w gestii Kupującego. Jeżeli zwrócony Towar dotrze do Sprzedawcy w stanie uniemożliwiającym lub utrudniającym dalszą sprzedaż – odpowiednia rekompensata zostanie potrącona ze zwracanej Kupującemu Zapłaty.

6. Po otrzymaniu Towaru Sprzedawca niezwłocznie dokonuje jego sprawdzenia, sporządza rozliczenie z Kupującym i najpóźniej w terminie 14 dni zwraca odpowiednią kwotę Kupującemu. Zwrot następuje w sposób odpowiedni do dokonanej przez Kupującego zapłaty, chyba że Kupujący wskaże inny – nie rodzący po stronie Sprzedawcy dodatkowych kosztów – sposób.

7. Niezależnie od wyżej określonego prawa odstąpienia od umowy, Kupujący ma prawo złożyć reklamację odnośnie wad Towaru.

8. Reklamacja może być złożona za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) lub poczty tradycyjnej na adresy Sprzedawcy wskazane w § 1. Sprzedawca zachęca Kupujących do składania reklamacji drogą elektroniczną, jako wyraźnie szybszą ścieżkę ich rozpoznania.

9. Reklamacja powinna zawierać dane pozwalające na identyfikację Użytkownika oraz dokładne opisanie powodu reklamacji. Brak któregoś z tych elementów może uniemożliwić rozpoznanie reklamacji lub spowodować jej negatywne rozpoznanie ze względu na brak możliwości merytorycznej weryfikacji jej zasadności. Udzielenie pełnych informacji w toku postępowania reklamacyjnego jest w interesie Kupującego, bo skraca czas rozpoznania sprawy, a także zwiększa szansę na jej pozytywne załatwienie. Reklamacja może zawierać załączniki (np. fotografie) o rozsądnych parametrach (w jakości umożliwiającej zobrazowanie wady, a jednocześnie nie obciążającej nadmiernie poczty elektronicznej).

10. Reklamacje można składać z zachowaniem terminów określonych przepisami powszechnie obowiązującego prawa. Reklamacje będą rozpatrywane w terminach i na zasadach zgodnych z przepisami prawa.

11. Rozpoznanie reklamacji może wymagać dostarczenia reklamowanego Towaru do Sprzedawcy. Koszt takiej dostawy ponosi Kupujący, jednakże w razie pozytywnego rozpoznania reklamacji Sprzedawca zapłaci Kupującemu odpowiednią rekompensatę z tego tytułu.

§ 8
Postanowienia końcowe

1. Gdyby którekolwiek postanowienie Umowy zakupu lub Regulaminu uznane zostało przez organy władzy publicznej za nieważne, to:
a) nie wpływa to na ważność pozostałych postanowień;
b) Sprzedawca i Kupujący uznają, że zostaje ono zastąpione postanowieniem ważnym i możliwie bliskim w intencji i skutkach do tego postanowienia.

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.01.2018.

Bestsellery